Услуга 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

Издаване и заверяване на копие от проектна документация

Необходими документи:

 • искане по образец /УТ №ІІ-4-1/;
 • Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци
 • Удостоверение за наследници
 • пълномощно / при подаване от пълномощник/
 • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение – 7 дни

Такса - за формат А3 и А4 – 3.00 лв/стр., за формат над А3 -20,00 лв./стр.

 

Издаване на извадка от отменен кадастрален план в графичен вид

Необходими документи:

 • заявление по образец /УТ №ІІ-4-2/;
 • Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци
 • Удостоверение за наследници
 • пълномощно / при подаване от пълномощник/
 • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение – 7 дни

Такса - за формат А3 и А4 – 10.00 лв., за формат над А3 -50,00 лв

 

Издаване копие от  действащи и отменени планове  в цифров вид 

Необходими документи:

 • заявление по образец /УТ №ІІ-4-3/;
 • Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци
 • Удостоверение за наследници
 • пълномощно / при подаване от пълномощник/
 • квитанция за платена такса

 

                          Срок за изпълнение – 7 дни

                          Такса –10,00 лв.+ 0,30 лв/дка

 

Предоставяне на  данни от РГО  и списък с координати на подробни точки от отменени 

кадастрални планове в графичен вид

Необходими документи:

 • заявление по образец /УТ №ІІ-4-4, 4-5, 4-6,4-7-КАО/;
 • Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци
 • Удостоверение за наследници
 • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
 • квитанция за платена такса на каса в  информационния център на Община Девня или платежен документ /при подаване  като пощенска или куриерска  пратка/

 

 

                          Срок за изпълнение – 7 дни

                          Такса –3,00 на точка

 

Предоставяне на данни за осови точки

 

Необходими документи:

 • заявление по образец /УТ №ІІ-4-4, 4-5, 4-6,4-7-КАО/;
 • Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци
 • Удостоверение за наследници
 • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
 • квитанция за платена такса на каса в  информационния център на Община Девня или платежен документ /при подаване  като пощенска или куриерска  пратка/

 

 

                          Срок за изпълнение – 7 дни

                          Такса –3,00 на точка

 

Издаване на извадка от трасировъчен карнет

 

Необходими документи:

 •  заявление по образец /УТ №ІІ-4-4, 4-5, 4-6,4-7-КАО/;
 • Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци
 • Удостоверение за наследници
 • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
 • квитанция за платена такса на каса в  информационния център на Община Девня или платежен документ /при подаване  като пощенска или куриерска  пратка/

 

                          Срок за изпълнение – 7 дни

                          Такса –5,00лв./стр.

 

Издаване на копия от реперни карнети

 

Необходими документи:

 •  заявление по образец /УТ №ІІ-4-4, 4-5, 4-6,4-7-КАО/;
 • Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци
 • Удостоверение за наследници
 • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
 • квитанция за платена такса на каса в  информационния център на Община Девня или платежен документ /при подаване  като пощенска или куриерска  пратка/

 

                          Срок за изпълнение – 7 дни

                          Такса –3,00лв. на точка

 

Издаване на извадка от действащ ПУП

 

Необходими документи:

 • заявление по образец /УТ №ІІ-4-8-КАО/;
 • Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци
 • Удостоверение за наследници
 • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
 • квитанция за платена такса на каса в  информационния център на Община Девня или платежен документ /при подаване  като пощенска или куриерска  пратка/

 

Срок за изпълнение :

–обикновена услуга-7 дни

–бърза услуга – 3 дни

 

            Такса :

–обикновена услуга- А4-5,00лв., А3-10,00 лв., над А3-50,00лв.

–бърза услуга –  А4-10,00лв., А3-20,00 лв., над А3-100,00лв.

 

 Издаване на заверени копия от договори и протоколи

Необходими документи:

 • заявление по образец /УТ  №ІІ-4-9-КАО/;
 • Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци
 • Удостоверение за наследници
 • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
 • квитанция за платена такса на каса в  информационния център на Община Девня или платежен документ /при подаване  като пощенска или куриерска  пратка/

 

              Срок за изпълнение – 7 дни

              Такса –5,00лв./бр.