Услуга 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Осигурителния стаж на служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение, се установява освен с данните предоставяни периодично от осигурителя в Национална агенция за приходите или с трудова, служебна и осигурителна книжка, и с документ по утвърден образец (УП 3), издаден от осигурителя.


На основание на:
-Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 5, ал. 7
-Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) - чл. 40, ал. 2
-Закон за администрацията - §. 1, т. 2, б. в

приемане на документи

1. Приемане на заявление с посочен период и въвеждане в деловодната система

2. Справка във ведомостите

3. Издаване и връчване

 

Средства за електронна идентификация

 

Община Девня предоставя следните технологии за електронна идентификация на потребителите на електронни административни услуги:

-          Възможност на гражданите и организациите да се идентифицират и автентикират посредством системата „еАвтентикация”, поддържана от ДАЕУ

-          Възможност на гражданите и организациите да се идентифицират и автентикират посредством квалифициран е-подпис.

Срок за предоставяне:
14 дни

Такса: безплатна

 

Заяви услугата онлайн