Услуга 2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Нормативно основание по предоставянето на административната услуга:

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (Загл. изм. – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) - чл. 12, ал. 2

 

Необходими документи:

1. Пълномощно

2. Съдебно удостоверение

3. Удостоверение за наследници

 

Срок за предоставяне:

3 дни

Такса на административната услуга: 

10 лв.

 Заяви услугата онлайн 

 

Документи: