Услуга 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Удостоверява съответствие между различни документи, във връзка с идентичността на имотите, идентичността на сградите, степен на завършеност на строежите, начин на трайно ползване на имоти и сгради, вид на територията и административен адрес на имот.


На основание на:
Закон за местните данъци и такси - чл. 107, т. 5

Срок за предоставяне:
7 дни

 

Такса: 30лв

приемане на документи
1. Приемане на заявление и въвеждането му в деловодната система

2. Заплащане на такса

3. Резолюция

4. Справка с наличните документи в архива

5. Изготвяне на удостоверението

6. Подписване, връчване 

Средства за електронна идентификация

Община Девня предоставя следните технологии за електронна идентификация на потребителите на електронни административни услуги:

-          Възможност на гражданите и организациите да се идентифицират и автентикират посредством системата „еАвтентикация”, поддържана от ДАЕУ

-          Възможност на гражданите и организациите да се идентифицират и автентикират посредством квалифициран е-подпис.

 

Заяви услугата онлайн