Услуга 2117 Одобряване на подробен устройствен план

Необходими документи:

  •  Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци
  • Актуална скица/и на поземления/ите имот/и
  • Задание за изработване на ПУП по реда на чл. 124, ал. 7 от ЗУТ;
  • Проект на подробен устройствен план;
  • Данни на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, взети   от кадастралния регистър;
  • Становища от необходимите съгласувателни органи /РИОСВ, МК, БДЧР и др./;
  • Пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/

Квитанция за платена такса

 

За услугата се заплаща фиксирана цена на стойност 100 лв.

Цената на услугата е в зависимост от вида на застрояването.

За жилищно - 100 лв.

за нежилищно - 350 лв.

парцеларен план/план схема - 350 лв. за 1 имот

 

Срок: 205 дни

 

Заяви услугата онлайн