Услуга 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Общината издава документ, удостоверяващ, че един и същи имот е обозначен с различни идентификатори, планоснимачни номера и номера на урегулирани поземлени имоти в кадастралната карта, включително в предишни нейни състояния според историята, съответно в кадастралните и подробните устройствени планове. Общината издава удостоверение за идентифициране на недвижими имоти по кадастрални и регулационни планове, действали по различно време (определяне на идентичност на поземлен имот).


На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 16, ал. 6

Срок за предоставяне:
7 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 30 лв.

 Необходими документи: Заявление по образец