Услуга 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Одобряване на изменения в инвестиционен проект с оценка за съответствие от експертен съвет

Необходими документи:

 • заявление по образец /УТ №ІІІ-6 /
 • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
 • Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци:
 • Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2 от ЗУТ /оригинал/;
 • Инвестиционен проект – 3 комплекта, съдържащи следните проектни части:
  • Архитектурна;
  • Конструктивна /конструктивно становище/;
  • Ел инсталации;
  • ВиК инсталации;
  • Геодезия;
  • Геология;
  • Енергийна ефективност;
  • Паркоустройство и благоустройство;
  • ОВК;
  • Пожарна безопасност;
  • Технологична;
  • Временна организация на движението;
  • План за безопасност и здраве (ПБЗ);
  • План за управление на строителните отпадъци (ПУСО);
 • Оценка за съответствието на част „Конструктивна“ по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ;
 • Оценка за съответствието на част „Енергийна ефективност“ по чл. 142, ал. 11 от ЗУТ;
 • Становища от необходимите съгласувателни органи /РИОСВ, РС „ПБЗН“, МК, БДЧР и др./;
 • Документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура /при необходимост/;
 • Специални разрешителни /изискуеми по специални закони/;
 • Квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение – 30 дни

Такса – 50% от таксата за услуга „Одобряване на инвестиционни проекти с  

             оценка за съответствие от експертен съвет“

            + разликата в РЗП за услуга „Одобряване на инвестиционни проекти с

             оценка за съответствие от експертен съвет“ 

 

Одобряване на изменения в инвестиционен проект с оценка за съответствие като комплексен доклад от фирма-консултант

 

Необходими документи:

 • заявление по образец /УТ №ІІІ-6 /
 • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
 • Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци:
 • Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2 от ЗУТ /оригинал/;
 • Инвестиционен проект – 3 комплекта, съдържащи следните проектни части:
  • Архитектурна;
  • Конструктивна /конструктивно становище/;
  • Ел инсталации;
  • ВиК инсталации;
  • Геодезия;
  • Геология;
  • Енергийна ефективност;
  • Паркоустройство и благоустройство;
  • ОВК;
  • Пожарна безопасност;
  • Технологична;
  • Временна организация на движението;
  • План за безопасност и здраве (ПБЗ);
  • План за управление на строителните отпадъци (ПУСО);
 • Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от фирма - консултант по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ;
 • Оценка за съответствието на част „Конструктивна“ по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ;
 • Оценка за съответствието на част „Енергийна ефективност“ по чл. 142, ал. 11 от ЗУТ;
 • Становища от необходимите съгласувателни органи /РИОСВ, РС „ПБЗН“, МК, БДЧР и др./;
 • Документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура /при необходимост/;
 • Специални разрешителни /изискуеми по специални закони/;
 • Квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение – 14 дни

Такса – 50% от таксата по услуга „Одобряване на инвестиционни проекти с

             оценка за съответствие като комплексен доклад от фирма-консултант“ 

             + разликата в РЗП по услуга „ Одобряване на инвестиционни проекти с

            оценка за съответствие като комплексен доклад от фирма-консултант“

 

Одобряване на изменения в инвестиционен проект с оценка за съответствие от експертен съвет/ Свикване на извънреден експертен съвет по устройство на територията /

Необходими документи

 • заявление по образец /УТ №ІІІ-6 /
 • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение –  10 дни

                      Такса – 200 лв.

 

Заяви услугите онлайн