Услуга 2060 Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Издаване разрешение  за изработване на подробни устройствени планове 

 

Необходими документи

 • заявление по образец /УТ №ІІІ-2/
 • Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци
 • Актуална скица/и на поземления/ите имот/и
 • Задание за изработване на ПУП по реда на чл. 124, ал. 7 от ЗУТ;
 • Данни на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, взети   от кадастралния регистър;
 • Квитанция за платена такса
 • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/

 

Срок за изпълнение –  30 дни

Такса – 100,00 лв.  за един имот

ПУП-ПП или План-схема за изработване на техническа инфраструктура - 200лв.

 

Издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПП или план-схема за техническа инфраструктура

Необходими документи

 • заявление по образец /УТ №ІІІ-2/
 •  документи за собственост
 • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
 • удостоверение за актуално състояние за юридически лица;
 • актуална скица на имота  по кадастрална карта
 • задание за изработване на ПУП /чл.124, ал.7 от ЗУТ/
 • писмо/становище/ от РИОСВ-Варна;
 • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение –  30 дни

Такса – 200,00 лв.  

 

Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове /Свикване на извънреден експертен съвет по устройство на територията /

Необходими документи

 • заявление по образец /УТ №ІІІ-2/
 • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение –  10 дни

                      Такса – 200 лв.

 

 

 

Процедиране и одобряване  на проект на  подробни устройствени планове

Необходими документи:

 • Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци
 • Актуална скица/и на поземления/ите имот/и
 • Задание за изработване на ПУП по реда на чл. 124, ал. 7 от ЗУТ;
 • Проект на подробен устройствен план;
 • Данни на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, взети   от кадастралния регистър;
 • Становища от необходимите съгласувателни органи /РИОСВ, МК, БДЧР и др./;
 • Пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
 • Квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение –  205 дни

Такса :

                         -    за жилищно застрояване -100,00 лв.

                         -    за нежилищно  застрояване – 350,00 лв.

             -    парцеларен план -350,00 лв. за един имот

 

Процедиране и одобряване на план-схема за техническа инфраструктура- такса : 0,30лв./л.м, но не по-малко от 500лв.

 

 

Процедиране и одобряване на проект на план - схема за техническа инфраструктура 

Срок 205 дни

0,30 лв./л.м., но не по-малко от 500 лв. 

 

 

Заяви услугите онлайн