Услуга 2054 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Одобряване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие от експертен съвет

Необходими документи:

 • заявление по образец / УТ № ІІІ-4 , ІІ-6 /
 • Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци
 • Актуална скица/и на поземления/ите имот/и
 • Виза за проектиране /в случаите, в които е задължителна/;
 • Инвестиционен проект – 3 комплекта, съдържащи следните проектни части:
  • Архитектурна;
  • Конструктивна /конструктивно становище/;
  • Ел инсталации;
  • ВиК инсталации;
  • Геодезия;
  • Геология;
  • Енергийна ефективност;
  • Паркоустройство и благоустройство;
  • ОВК;
  • Пожарна безопасност;
  • Технологична;
  • Временна организация на движението;
  • План за безопасност и здраве (ПБЗ);
  • План за управление на строителните отпадъци (ПУСО);
 • Оценка за съответствието на част „Конструктивна“ по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ;
 • Оценка за съответствието на част „Енергийна ефективност“ по чл. 142, ал. 11 от ЗУТ;
 • Становища от необходимите съгласувателни органи /РИОСВ, РС „ПБЗН“, МК, БДЧР и др./;
 • Документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура /при необходимост/;
 • Специални разрешителни /изискуеми по специални закони/;
 • Квитанция за платена такса
 • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/

 

Срок за изпълнение – 30 дни /90 дни с издаване на разрешение за строеж/

Такса:

-  за жилищно строителство - 1,50 лв/м2

-  за нежилищно строителство  -  3,50 лв/м2

-  за строителство за обществено обслужване -  6,00 лв/м2

             - за строителство в терени отредени за промишлено строителство - 12,00 лв/м2

 

- Таксата за техническата инфраструктура се отнася за всеки провод по трасето. За инжинерни съоражения с площ над 175кв.м. (базови станции, кули, мачти, стълбове, шахти и др.) - 700 лв. за едно съоръжение

 
 
Одобряване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие като комплексен доклад от фирма-консултант
 

Необходими документи:

 •  Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци
 • Актуална скица/и на поземления/ите имот/и
 • Мотивирано искане;
 • Задание за изработване на ПУП по реда на чл. 124, ал. 7 от ЗУТ;
 • Скица-предложение за изменение на ПУП;
 • Проект на подробен устройствен план;
 • Данни на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, взети  от кадастралния регистър;
 • Инвестиционен проект – 3 комплекта, съдържащи следните проектни части:
  • Архитектурна;
  • Конструктивна /конструктивно становище/;
  • Ел инсталации;
  • ВиК инсталации;
  • Геодезия;
  • Геология;
  • Енергийна ефективност;
  • Паркоустройство и благоустройство;
  • ОВК;
  • Пожарна безопасност;
  • Технологична;
  • Временна организация на движението;
  • План за безопасност и здраве (ПБЗ);
  • План за управление на строителните отпадъци (ПУСО);
 • Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от фирма - консултант по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ;
 • Оценка за съответствието на част „Конструктивна“ по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ;
 • Оценка за съответствието на част „Енергийна ефективност“ по чл. 142, ал. 11 от ЗУТ;
 • Становища от необходимите съгласувателни органи /РИОСВ, РС „ПБЗН“, МК, БДЧР и др./;
 • Документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура /при необходимост/;
 • Специални разрешителни /изискуеми по специални закони/;
 • Квитанция за платена такса 
 • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/

 

 

Срок за изпълнение – 14 дни / 70 дни с издаване на разрешение за строеж/

 

Такса : 

 

 

-  за жилищно строителство - 1,00 лв/м2

-  за нежилищно строителство    -  2,50 лв/м2

- за строителство за обществено обслужване -  5,00 лв/м2

- за строителство в терени отредени за промишлено строителство  - 10,00 лв/м2

 

- за техн. инфраструктура - 5,00 лв/м  

- за инженерни съоръжения с площ до 175 кв.м (базови станции, кули, мачти, стълбове, шахти и др.) – 500 лв. за едно съоръжение

- за ветрогенератор – 30 000 лв. за 1 бр.

- за фотоволтаичен парк – 2% от стойността на обекта

- за хвостохранилища, сгуроотвали, съоръжения за  третиране на отпадъци, кариери, в т.ч. ликвидацията и/или рекултивацията им – 0,15 лв./ м2

 

Одобряване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие от експертен съвет / Свикване на извънреден експертен съвет по устройство на територията /

 

Необходими документи:

 • заявление по образец / УТ № ІІІ-4 , ІІ-6 /
 • квитанция за платена такса
 • пълномощно

 

Срок за изпълнение –  10 дни

 

 

                      Такса – 200 лв.

 

Заяви услугите електронно