Услуга 2053 Припознаване на дете

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: гише ГРАОИнформационен център, по електронен път

Място на предоставяне на услугата: на гише ГРАО в Информационен център, по електронен път

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Семеен кодекс - чл. 65

Необходими документи:

  1. Искане

Такса на административната услуга: без такса

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 2 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

Заяви услугата онлайн