Услуга 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние/акт за раждане, акт за смърт/

Издаване на преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени актове за гражданско състояние

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: гише ГРАО, Информационен център 

Място на предоставяне на услугата: на гише ГРАО в Информационен център 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

чл. 80 и чл. 88 от ЗГР

Необходими документи:
 

  1.  Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
  2. Лична карта
    Такса на административната услуга: 2.00 лева

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 1 ден

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

 

Заяви услугата електронно

 

Документи: