Услуга 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

Необходими документи: 

 • Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци:
 • Актуална скица/и на поземления/ите имот/и
 • Разрешение за строеж 
 • Позволителен билет
 • Протокол за дадена строителна линия и определено ниво;
 • Виза за проектиране по реда на чл. 140 от ЗУТ;
 • Инвестиционен проект – 3 комплекта, съдържащи следните проектни части:
  • Архитектурна;
  • Конструктивна /конструктивно становище/;
  • Ел инсталации;
  • ВиК инсталации;
  • Геодезия;
  • Геология;
  • Енергийна ефективност;
  • Паркоустройство и благоустройство;
  • ОВК;
  • Пожарна безопасност;
  • Технологична;
  • Временна организация на движението;
  • План за безопасност и здраве (ПБЗ);
  • План за управление на строителните отпадъци (ПУСО);
 • Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от фирма - консултант по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ;
 • Оценка за съответствието на част „Конструктивна“ по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ;
 • Оценка за съответствието на част „Енергийна ефективност“ по чл. 142, ал. 11 от ЗУТ;
 • Становища от необходимите съгласувателни органи /РИОСВ, РС „ПБЗН“, МК, БДЧР и др./;
 • Документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура /при необходимост/;
 • Специални разрешителни /изискуеми по специални закони/;
 • Пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/ 
 • Квитанция за платена такса

Такси и срокове: съгл. т.4