Услуга 2 Предоставяне на достъп до обществена информация

Гражданите и юридическите лица, чужденците и лицата без гражданство имат право на достъп до обществена информация (официална и служебна), както и право на повторно използване на информация от обществения сектор, която се създава или се съхранява от държавните органи на Република България, техните териториални звена и органите на местно самоуправление.
На основание на:
Закон за достъп до обществена информация - чл. 3, ал. 1 и 3, чл.4

Срок за предоставяне:
14 дни

Такса: безплатно

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
Срокът за обжалване е до 14 календарни дни от датата на получаване на решението.

1. Приемане на заявление и въвеждане в деловодната система

2. Проверка за наличие на исканата информация

3. Изготвяне и подписване на решение

4. Подготвяне на исканата информация

 

Средства за електронна идентификация

Община Девня предоставя следните технологии за електронна идентификация на потребителите на електронни административни услуги:

-          Възможност на гражданите и организациите да се идентифицират и автентикират посредством системата „еАвтентикация”, поддържана от ДАЕУ

-          Възможност на гражданите и организациите да се идентифицират и автентикират посредством квалифициран е-подпис.

 

Заяви услугата онлайн