Услуга 1230 Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвач

Списъкът на превозните средства, с които се осъществява таксиметровата дейност и списъкът с данни на водачите са неразделна част от удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници. При прекратяване на дейността, автомобилите и водачите, които за своя сметка извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистрирания превозвач, се отписват от двата списъка

Нормативно основание по предоставянето на административната услуга:

Закон за автомобилните превози - чл. 12, ал. 5

Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници - чл. 10б

Необходими документи:

1.Фискална касова бележка от таксиметровия апарат за всеки автомобил от списъка

2.Заверено копие на документ, удостоверяващ съгласието на собственика на автомобила да бъде вписан в списъка  към удостоверението за регистрация, когато автомобилът не е собственост на търговеца

3. Документ за платена такса

4. Пълномощно

5. Заявление

 

Срок за предоставяне:

до 7 дни

 

Такса на административната услуга: 

6 лева /за всяко конкретно превозно средство и/или водач/

Заяви услугата онлайн