Съобщение за инвестиционно намерение на Солвей Соди АД