Уведомление за провеждане на консултации за определяне на обхвата и съдържанието на ДОВОС на Солвей Соди АД