Телефонен указател

 

Телефонен указател

 

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ТЕЛЕФОН

Е-mail

Кмет

Свилен Шитов

47077

 

Заместник кмет

Донка Йорданова

47020

 

Секретар

Елка Драгулева

47027

 

Кмет на кметство Кипра

Димитър Димитров

34447

 

Кмет на кметство Падина

Ивелина Йоргакиева

34446

 

 

Длъжности на пряко подчинение на кмета на общината

Секретар МКБППМН

 

47035

 

Служител по сигурността на информацията

Итко Илиев

47067

 

Финансов контрольор

Руска Василева

47023

 

Финансов контрольор

Николина Караджова

47023

 

Главен архитект

Симеон Георгиев

47049

 

Главен експерт Човешки ресурси

Мария Димчева

47039

 

 

Дирекция „Административно, информационно и правно обслужване”

Отдел „Административно, информационно и правно обслужване“

Началник отдел

Петър Петров

47066

 

Специалист правни въпроси

 

47029

 

Специалист деловодство

 

47055

 

Главен специалист ГРАО

 

47036

 

Специалист ГРАО

 

47037

 

Специалист (кадастър)

 

47028

 

Специалист връзки с обществеността

 

47025

 

Тех. сътрудник (кмет)

 

47011

 

Тех. Сътрудник ОбС

 

47017

 

 

Дирекция „Финанси и счетоводство, „Местни данъци“, „Образование, култура и хуманитарна дейност“; „Устройство на територията“, „Транспорт и собственост“, „Екология, чистота, озеленяване, инспекторат“

Отдел „Финанси и счетоводство, „Местни данъци“, „Образование, култура и хуманитарна дейност“

Началник отдел

Кънчо Минчев

47040

 

 

Сектор „Финанси и счетоводство“

Старши счетоводител

 

47042

 

Счетоводител

 

47043

 

Касиер-счетоводител

 

47038

 

 

Сектор „Местни данъци и такси“

Началник сектор

Кремена Ангелова

47050

 

Специалисти

 

47051,47053

 

Специалист – касиер местни приходи

 

47052

 

 

Сектор „Образование, култура и хуманитарна дейност“

Експерт „Култура и образование

 

47035

 

Специалист

 

47021

 

Специалист „Интеграция на малцинствата“

 

47021

 

 

Отдел „Устройство на територията, „Транспорт и собственост“

Сектор „Устройство на територията“

Началник сектор

Галина Димитрова

47045

tsu@devnya.bg

Главен експерт-архитект

 

47044

architect@devnia.bg

Главен експерт и Специалисти

 

47047

utos26@devnya.bg

ut26@devnya.bg

utts26@devnya.bg

 

Сектор „Транспорт и собственост“

Експерт

Димитрина Щерева

47062

 

Специалисти

 

47063, 47076

 

 

Отдел „Екология, чистота, озеленяване, инспекторат“

 

Сектор „Екология, чистота“

Началник сектор

Нели Павлова

47060

 

 

Сектор „Инспекторат“

Главен експерт -еколог

 

47061

 

Инспектор

 

47061