Съобщение за промяна на датата за Обществено обсъждане на предварителен проект на ОУП и Доклад на екологична оценка

ОБЩИНА ДЕВНЯ

На основание чл.21, ал.2, т.3 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и във връзка с открита на 27.05.2019 г. процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Девня, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него, датата за провеждане на обществено обсъждане по реда на чл.127(1) от ЗУТ се променя на 17.07.2019г. от 14.00 часа в Ритуална зала в сградата на общинска администрация Девня.