Съобщение по чл.61, ал.3 от АПК на Заповед №РД9Р-16 от 25.05.2016г. на МК