Съобщение на Решение №387 от 27.02.2018г. на Общински съвет Девня

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Девня съобщава, че в „Държавен вестник“, бр.33 от 17.04.2018г.  е  публикувано

 

РЕШЕНИЕ № 387

от 27  февруари 2018г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ , Общински съвет Девня, реши:

Одобрява  проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за път, преминаващ през ПИ с идентификатори 20482.43.25, 20482.164.23 и 20482.43.17 (общинска собственост), ПИ с идентификатор 20482.43.1 (частна собственост) по кадастралната карта на землището на гр. Девня, продължаващ  под  автомагистрала „Хемус“ (ПИ с идентификатор 20482.164.24 по кадастрална карта на землището на гр. Девня) и под  републикански път I-2 (ПИ с идентификатор 20482.501.1 по кадастралната карта на землището на гр. Девня),  и излизащ в кв. 188 по действащия ПУП на кв. „Девня“, гр. Девня.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет – Девня  пред Административен съд – Варна.

                                                                                         Председател :  Вл.  Ненков

Проектът  е  поставен на интернет страницата на Община Девня.