Съобщение на Решение №279 от 30.06.2021г на Общински съвет-Девня

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Девня съобщава, че в „Държавен вестник“, бр.59/16.07.2021г е публикувано обявление до заинтересованите лица, че с Решение №279 от 30.06.2021г. на Общински съвет- Девня е одобрен  проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на присъединителен газопровод от ГРС „Девня“ (ПИ 20482.253.32) до т.29 от присъединителен газопровод първа част, с разрешение за строеж №1/04.01.2018г., от ТЕЦ „Девен“ (ПИ 20482.505.23) до Завод за полипропиленово фолио, собственост на „Пластхим-Т“АД. 

 На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет – Девня  пред Административен съд – Варна.

Одобреният проект е публикуван на интернет страницата на Община Девня.