СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДЕВНЯ И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

 

На основание чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 27.05.2019 г. – 26.06.2019 г. се провеждат консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Девня и Екологична оценка към него.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДЕВНЯ И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 27.05.2019г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Девня, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Възложител на ОУП и на Екологичната оценка към него е Община Девня с адрес: гр. Девня, бул. „Съединение“78, Лице за връзка: арх. Симеон Георгиев

Общият устройствен план се разработва от Обединение „Планконсулт Девня“ ДЗЗД, София с ръководител екип арх. Петър Йорданов въз основа на Техническо задание и опорен план, одобрени от ОбС-Девня.

Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински експертен съвет по устройство на територията. Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Девня. 

Изработването на ОУПО се фи­нансира от бюджета на Община Девня с финан­со­вата под­­крепа на Министерството на ре­ги­о­нал­ното развитие и благоустройството. Разработва се дву­­фаз­но – пред­варителен и окон­­­ча­­телен про­е­кт, с период на действие 15-20 години.

Основната стратегическа цел на Общия устройствен план на Община Девня /ОУПО/ е да се създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за Община Девня природни, културно-исторически, икономически, туристически и други ресурси. Предвид анализа на състоянието на ресурсите и на отделните функционални системи и изведените проблеми следва заключението, че бъдещото управление на устройствените процеси на територията ще бъде ефективно и целесъобразно само ако се основава на устройствен план, обхващащ цялата територия на общината и на създадени въз основа на него цялостни подробни устройствени планове за урбанизираните територии.

Основните задачи на ОУПО про­­изтичат както от нормативната регламентация в ЗУТ и Наредба № 8 на МРРБ за съ­държанието и обхвата на устройствените планове, така и от съществуващото състо­яние на общинската територия, нейната структура, фун­к­ции и начини на земе­пол­зване, селищна мре­жа, транспортна и инфра­струк­турна съоръже­ност и действащи охранни режими по специални закони, и са следните:

  • Определяне на общата структура на територията и преобладаващото предназначение на съставните и структурните и части;
  • Регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите по предходната точка, при съблюдаване на режимите, установени със специални закони;
  • Усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура;
  • Обосноваване развитието на комуникационно-транспортната инфраструктура на общината и определяне съответстващото му усъвършенстване на транспортните мрежи;
  • Обосноваване развитието на техническата инфраструктура и определяне разположението на мрежите и съоръженията им на територията на общината, както и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от регионално и национално значение;
  • Идентифициране на териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и регламентиране на необходимите превантивни мерки и начини на устройство и защита;
  • Регулиране на взаимодействието между устройството на територията на общината и природната и среда, с оглед нейното опазване. Регламентиране на допустимото натоварване на естествените рекреационни и други ресурси, а оглед опазването им;
  • Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културно-историческото наследство и природните забележителности;
  • Извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и определяне на последователност на реализирането им във времето.

 

На територията на Община Девня са разположени три защитени зони – Защитена зона по директива за птиците „Варненско-Белославско езеро“ /BG0000191/, Защитена зона по директива за местообитанията „Варненско-Белославски комплекс“ / BG0000622 /, Защитена зона по директива за местообитанията „Девненски хълмове“ /BG0000635/ и Защитена зона по директива за местообитанията „Побитите камъни“ /BG0000132/.

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127(1) от ЗУТ, което ще се проведе на 02.07.2019г. от 14.00 часа в Ритуална зала в сградата на Общинска администрация Девня.

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Девня: гр. Девня, бул. „Съединение“ №78, ст.№18 или ст.№26, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа, както и на интернет адрес: www.devnya.bg.

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в деловодството на Община Девня или на електронна поща: [email protected] както и по време на срещата за обществено обсъждане.

Лице за връзка по провеждане на консултациите: Симеон Георгиев, тел.0519/47049

Краен срок за провеждане на консултациите по ОУП и ЕО е 17.00 часа на 26.06.2019 г.