Съобщение за одобряване на план-схеми на газоснабдителната мрежа към ПУП-ПР за кв. „Девня“, кв. „Река Девня“ и кв. „Повеляново“ на територията на община Девня.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Девня съобщава, че в „Държавен вестник“, бр.11 от 31.01.2017г.  е  публикувано

РЕШЕНИЕ № 171

от 28  ноември 2016 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА  и чл.129, ал.1  ЗУТ Общински съвет-гр.Девня, реши:

Одобрява представените план-схеми на газоснабдителната мрежа към ПУП-ПР за кв. „Девня“, кв. „Река Девня“ и кв. „Повеляново“ на територията на община Девня.

На основание чл.215, ал.1 и 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” чрез Община Девня пред Административния съд –Варна.

                                           

                                                                                                                                                        Председател :

                                                                  Вл. Ненков