Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение 2 на ЕКО СЕЙФ ООД

Забележка:

Има допусната техническа грешка в наименованието на инвестиционния проект и вместо  „Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на биоразградими и/или зелени отпадъци, образувани на територията на регион за управление на отпадъците Провадия“ да се разбира „Изгражданена площадка за сепариране на смесени битови отпадъци и подобни на тях отпадъци в т.ч. подготовката им с други видове неопасни отпадъци с последващо оползотворяване с производства на алтернативна енергия в поземление имоти №№ 55110.60.83; 55110.60.84, землище на с. Падина, община Девня."