Съобщение за обнародвано Решение №310 от 28.08.2017г. в ДВ бр.74от 12.09.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Девня съобщава, че в „Държавен вестник“, бр.74 от 12.09.2017г.  е  публикувано

 

РЕШЕНИЕ № 310

от 28  август 2017 г.

 

            На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА  и чл.129, ал.1  от ЗУТ, Общински съвет-гр.Девня, реши:

Одобрява представеният проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на кабелно трасе 20kV за присъединяване на потребителите на електрическа енергия към разпределителните електрически мрежи от ПИ20482.119.693 до ПИ 20482.505.214 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девня.   На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” решението подлежи на обжалване чрез Община Девня пред Административен съд –Варна.

 

                                               

                                                                                                                                                                                                                   Председател :  Вл.  Ненков

                                                                                    

Проектът  за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на кабелно трасе 20kV е  поставен на интернет страницата на Община Девня.

Документи: