СЪОБЩЕНИЕ до ЯНКА СТОЯНОВА АНДОНОВА и ПОЛИНА ЯНЕВА АНДОНОВАпо §4 от ДР на ЗУТ относно ПРОЕКТ за изменение на ПУП-ПРЗ