СЪОБЩЕНИЕ ДО ТИХОМИР СВЕТЛЕВ ЧЕРАМОВ и ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Девня на основание чл.18а от Административнопроцесуалният кодекс, съобщава на ТИХОМИР СВЕТЛЕВ ЧЕРАМОВ И ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ, че е издаден Констативен акт № 2/10.03.2020г.за незаконно строителство в ПИ 36868.201.67 по КК на с. Кипра.  За връчване на горецитирания акт, следва да се явите в стая №26 на етаж 4,  в 7-дневен срок от публикуване на настоящото.