Съобщение до собственика на ПИ 20482.309.12 по КК на гр. Девня