Съобщение до РАДИ САВОВ РАДЕВ и собственика на ПИ 20482.501.2128 по КК на гр. Девня за издаването на Заповед №1002-297 от 26.07.2017г