Съобщение до РАДИ САВОВ РАДЕВ и собственика на ПИ 20482.501.2128 по кадастралната карта на град Девня

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

       Община Девня, на основание §4 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, съобщава на РАДИ САВОВ РАДЕВ и на собственика на ПИ 20482.501.2128 по кадастралната карта на землището на гр. Девня, че  е изработен проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ IX-347,393 в кв. 34 по плана на кв. "Девня", гр. Девня по отношение на ПИ 20482.501.2127 и съседните: ПИ 20482.501.688, ПИ 20482.501.2128, ПИ 20482.501.2126, ПИ 20482.501.2214, ПИ 20482.501.2129 и ПИ 20482.501.780 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девня, с който се формират УПИ XXVI-2127 и съседните УПИ: XXIII-688, XXIV-2128, XXV-2126, XXVII-2214 и XXVIII-780, 2129 в кв. 34 по плана на кв. "Девня", гр. Девня с възложители ВИОЛЕТА ЛЮБЕНОВА БАЛЕВА и БАЛИН БОРИСЛАВОВ БАЛЕВ.

       Съгласно чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията в 14-дневен срок от  настоящото съобщение можете да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта.