СЪОБЩЕНИЕ до Керамични материали ООД по §4 от ДР на ЗУТ относно ПРОЕКТ за ПУП-ПРЗ