Съобщение до ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СЪБЕВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        Община Девня, на основание §4 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, съобщава на ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СЪБЕВ, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ ХV-178, кв.18 по ПУП-ПР на с. Падина  по отношение на  ПИ 55110.101.178 по кадастралната карта на с. Падина, с който се отрежда УПИ ХХIV-178 с  устройствени  показатели  за  зона  Жм (жилищна с преобладаваща малка височина): Пзастр≤60%(Е≤3 и Н≤10м), Кинт≤1,2,  Позел ≥40%  със свободно застрояване и гранични : УПИ ХХII-179, УПИ ХХIII-179,180 и УПИ ХХV-347,353 „детска площадка“.

 

Съгласно чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията в 14-дневен срок от настоящото обявяване   можете да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта.