Съобщение до Георги Митев Георгиев поземлен имот с идентификатор за пазарна стойност на обезщетение по чл.210 от Закон за устройство на територията.