СЪОБЩЕНИЕ ДО ВЛАДИМИР НЕДЕВ НЕДЕВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

       Община Девня, на основание  чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и  §4 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, съобщава на  ВЛАДИМИР НЕДЕВ НЕДЕВ, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ –план  за регулация  Р/ за УПИ ХVII-229, включващ  УПИ I-228 и  УПИ II-228  в  кв.31 по ПУП-ПР на кв. Девня, гр. Девня, по отношение на  ПИ 20482.501.274, ПИ 20482.501.273 и ПИ 20482.501.272 по кадастралната карта на гр. Девня

       Съгласно чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията в 14-дневен срок от поставянето на настоящото съобщение  могат да бъдат направени писмени възражения, предложения и искания по проекта.