СЪОБЩЕНИЕ до ВЕСЕЛИН НЕДЕВ ВЪЛЕВ и ДОНИ ИВАНОВ ДОНЕВ по §4 от ДР на ЗУТ относно ПРОЕКТ за ПУП-ПРЗ