Услуга 2023 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти с оценка за съответствие от експертен съвет

Необходими документи:

 • заявление по образец /УТ №ІІІ-5 /
 • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
 • Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци:
 • Актуална скица/и на поземления/ите имот/и
 • Виза за проектиране /в случаите, в които е задължителна/;
 • Инвестиционен проект – 3 комплекта, съдържащи следните проектни части:
  • Архитектурна;
  • Конструктивна /конструктивно становище/;
  • Ел инсталации;
  • ВиК инсталации;
  • Геодезия;
  • Геология;
  • Енергийна ефективност;
  • Паркоустройство и благоустройство;
  • ОВК;
  • Пожарна безопасност;
  • Технологична;
  • Временна организация на движението;
  • План за безопасност и здраве (ПБЗ);
  • План за управление на строителните отпадъци (ПУСО);
 • Оценка за съответствието на част „Конструктивна“ по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ;
 • Оценка за съответствието на част „Енергийна ефективност“ по чл. 142, ал. 11 от ЗУТ;
 • Становища от необходимите съгласувателни органи /РИОСВ, РС „ПБЗН“, МК, БДЧР и др./;
 • Документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура /при необходимост/;
 • Специални разрешителни /изискуеми по специални закони/;
 • Квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение – 30 дни

 

Такса : 

-  за жилищно строителство - 1,00 лв/м2

- за нежилищно строителство -  2,00 лв/м2

- за строителство за обществено обслужване -  4,00 лв/м2

-  за строителство в терени отредени за промишлено строителство  - 8,00 лв/м2

 

- за техн. инфраструктура - 4,00 лв/м