СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2021 г. В ОБЩИНА ДЕВНЯ

СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2021 г. В ОБЩИНА ДЕВНЯ

        Данъкът върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и  данък върху превозните средства се плащат на две равни вноски: първата до 30-ти юни и втората до 1-ви ноември. На предплатилите задълженията си за цялата година до 30-ти април, се прави отстъпка 5 на сто.

      Патентният данък се плаща на 4 равни вноски, както следва: до 31-ви януари, до 30-ти април, до 31-ви юли и до 31-ви октомври. Лицата, които до 31-ви януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват също отстъпка 5 на сто.

      Дължимият туристически данък за календарния месец се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

 

      Възможностите за плащане на местни данъци и такси към Община Девня са следните:

-на касата на сектор „Местни данъци и такси“, в информационен център, на адрес- гр.Девня, бул. „Съединение“ №78, ет.1;

-на касите на Easypay в страната;

-на касите на Български пощи ЕАД;

-на касите на Пощенска Банка ;

-чрез банков превод по банковата сметка на Община Девня:

-Пощенска Банка – клон Девня

BIC: BPBIBGSF

BG95BPBI79458484514800 – сметка за приходи от местни данъци и такси

 Наименование на кодовете за вид плащане по приходната сметка:

441400 – Окончателен годишен (патентен) данък

442100 – Данък върху недвижимите имоти

442200 – Данък върху наследствата

442300 – Данък върху превозните средства

442400 – Такси за битови отпадъци

442500 – Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

442800 – Туристически данък

443400 – Други данъци

 

      Задължените за заплащане на местни данъци и такси към Община Девня физически и юридически лица ще получат съобщения за размера на дължимите налози.

      За невнесените задължения от минали години се начисляват лихви за просрочие и се прилагат процедури за принудителното им събиране.