Стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.082-0002-C01 "Повишаване на квалификацията, възможността за включване в заетост и самостоятелна заетост на безработни младежи ".

Документи: