Режим 594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се издава на лицата, които отговарят на изискванията за упражняване на дейността и са приложили изискваните документи. Неразделна част от удостоверението за регистрация е списък на превозните средства, с които се извършват превозите, и списък с данните на водачите, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка

Нормативно основание по предоставянето на административната услуга:

Закон за автомобилните превози - чл. 12, ал. 2

Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници - чл. 9; чл. 9а; чл. 9б; чл. 10

Необходими документи:

1. Пълномощно

2. Заявление

 

Срок за предоставяне:

до 14 дни

 

Такса на административната услуга: 

120,00 лева

Заяви услугата онлайн