Режим 1229 Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

Автомобилите и водачите, които за своя сметка извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистрирания превозвач, се вписват към списъка на превозните средства, с които се осъществява таксиметровата дейност и към списъка с данни на водачите. Двата списъка са неразделна част от удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Нормативно основание по предоставянето на административната услуга:

Закон за автомобилните превози - чл. 12, ал. 5

Закон за автомобилните превози - чл. 12, ал. 6

Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници - чл. 10, ал. 4

Необходими документи:

1. Фискална касова бележка от таксиметровия апарат за всеки автомобил от списъка.

2. Заверено копие на документ, удостоверяващ съгласието на собственика на автомобила да бъде вписан в списъка към удостоверението за регистрация, когато автомобилът не е собственост на търговеца.

3. Документ за платена такса.

4. Пълномощно.

5. Заявление 

Срок за предоставяне:

до 7 дни

 

Такса на административната услуга: 

10 лв. за всяко конкретно превозно средство или водач

Заяви услугата онлайн