Услуга 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежите от IV и V категория

Необходими документи :

 • искане по образец /УТ №ІІІ-11/
 • документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот, или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
 • окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор;
 • разрешение за строеж (акт за узаконяване) - прилага се служебно;
 •  протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверки на достигнатите контролирани нива;
 •  акт образец № 14 за приемане на конструкцията, когато се изисква;
 • констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, образец № 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 •  информация за идентификатор на обекта на кадастъра, подлежащ на въвеждане в експлоатация; за строежите по чл. 32, ал. 1, т. 1, букви "б" и "ж" от Закона за кадастъра и имотния регистър, които създават зони на ограничения, се прилага удостоверение от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че са нанесени в специализираните карти и регистри по чл. 32 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
 •  договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, когато такива са необходими;
 •  технически паспорт, а когато строежът е новоизградена сграда - и сертификат за енергийни характеристики на нова сграда, издаден по реда на наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност;
 •  актове по специални закони, които са необходимо условие за въвеждане в експлоатация;
 • пълномощно (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 •  документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.
   

                         Срок за изпълнение –   7 дни

Такса:

за строежи от четвърта категория:

-жилищни сгради със средно застрояване -   150,00 лева

-смесени сгради със средно застрояване -  200,00 лева

-сгради и съоръжения за обществено обслужване -  250,00 лева

-производствени сгради -  350,00 лева

-амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, селскостопански и ветеринарни аптеки -  200,00 лева

-паркове, градини и озелени площи до 1 хектар -  70,00 лева

-сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги – 150,00 лева

-реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от ІV-та категория - цени упоменатите по-горе

-вътрешни преустройства на сградите от І-ва до ІV-та категория, с които не се засяга конструкцията им - цени упоменати по-горе

 

 за строежи от пета категория:

- жилищни сгради със ниско застрояване и сградните отклонение на инженерната мрежа към тях -  цена 75,00 лева

-смесени сгради със ниско застрояване и сградните отклонение на инженерната мрежа към тях - цена 100,00 лева

-сгради и съоръжения за обществено обслужване - цена 125,00 лева

-производствени и складови сгради - цена 175,00 лева

-сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги - цена 75,00 лева

реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от V-та категория, както и строежите от допълващото застрояване, извън тези от VІ-та категория - цени  упоменати 

 

Заяви услугата онлайн