Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежите от IV и V категория

Необходими документи  за строеж от IV-та категория:

  • искане по образец /УТ №ІІІ-11/
  • Документ за собственост, документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;

○ Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността, към който се прилагат:

a)Протокол обр. 2 –  , с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;

b)Констативен акт обр. 3 за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването;

c)Заверена заповедна книга;

d)Акт обр. 7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция;

e)Акт обр. 12 за установяване на всички видове СМР, подложени на закриване, удостоверяващи, че са постигнати изискванията на проекта;

  1. Акт обр.14 за приемане на конструкцията;

g)Констативен по чл. 176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;

h)Де;

  1. Документи от СГКК; Удостоверение по чл. 52, ал. 2 от Закона и кадастъра и имотния регистър;

j)Екзекутивна документация; декларация или вписване в акт 15, че такава не е необходима, съгласно чл. 175, ал. 4 от ЗУТ;

Технически паспорт на строежа съгласно чл. 176а и чл. 176б от ЗУТ + заявление;

○ Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

○ Разрешение за строеж (акт за узаконяване) - копие;

                          ○ Удостоверение за насочване на строителни отпадъци и изкопни земни маси - копие;

○ Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа;

  • Квитанция за платена такса

 

Необходими документи  за строеж от V-та категория:

  • искане по образец /УТ №ІІІ-11/
  • Документ за собственост, документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;

○ Протокол обр. 2 –  за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;

○ Констативен акт обр. 3 за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването;

○  Заверена заповедна книга;

○ Акт обр. 7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция;

○ Акт обр. 12 за установяване на всички видове СМР, подложени на закриване, удостоверяващи, че са постигнати изискванията на проекта;

○ Акт обр.14 за приемане на конструкцията;

○ Констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;

○ Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;

○ Документи от СГКК; Удостоверение по чл. 52, ал. 2 от Закона и кадастъра и имотния регистър;

○ Екзекутивна документация; декларация или вписване в акт 15, че такава не е необходима, съгласно чл. 175, ал. 4 от ЗУТ;

○ Технически паспорт на строежа съгласно чл. 176а и чл. 176б от ЗУТ + заявление;

○ Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

○ Разрешение за строеж (акт за узаконяване) - копие;

○ Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа.

  • Квитанция за платена такса

 

 

Срок за изпълнение –   7 дни

Такса:

за строежи от четвърта категория:

-жилищни сгради със средно застрояване -   150,00 лева

-смесени сгради със средно застрояване -  200,00 лева

-сгради и съоръжения за обществено обслужване -  250,00 лева

-производствени сгради -  350,00 лева

-амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, селскостопански и ветеринарни аптеки -  200,00 лева

-паркове, градини и озелени площи до 1 хектар -  70,00 лева

-сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги – 150,00 лева

-реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от ІV-та категория - цени упоменатите по-горе

-вътрешни преустройства на сградите от І-ва до ІV-та категория, с които не се засяга конструкцията им - цени упоменати по-горе

 

 за строежи от пета категория:

- жилищни сгради със ниско застрояване и сградните отклонение на инженерната мрежа към тях -  цена 75,00 лева

-смесени сгради със ниско застрояване и сградните отклонение на инженерната мрежа към тях - цена 100,00 лева

-сгради и съоръжения за обществено обслужване - цена 125,00 лева

-производствени и складови сгради - цена 175,00 лева

-сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги - цена 75,00 лева

реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от V-та категория, както и строежите от допълващото застрояване, извън тези от VІ-та категория - цени  упоменати