Разрешително за отсичане на дървета

Необходими документи

1.Заявление по образец

2.Скица и акт за собственост – за частни имоти, като доказателство за собствеността върху терена.

Срок: 14 дни

Такса: 32 лв. за един куб. м.

Забележка: когато дърветата са в частен имот такса не се заплаща.

Такса за издаване на разрешителното: 5 лв.