Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива /Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж /

Необходими документи:

 • заявление по образец /УТ №ІІІ-3/
 • документ за собственост /или друг документ, удостоверяващ качеството възложител/
 • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
 • удостоверение за актуално състояние за юридически лица
 • проект на ПУП
 • три копия от инвестиционен проект
 • оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от  фирма - консултант по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ ;
 • оценка за съответствието на част „Конструктивна“ по чл.142, ал.10 от ЗУТ
 • предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 • становища от необходимите съгласувателни инстанции / РИОСВ, РС „ПБЗН“, МК, БДЧР и др./
 • нотарилно заверени декларации от заинтересувани лица /ако има такива/
 • специални разрешителни /изискуеми по специални закони/
 • данни на заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, взети  от кадастралния регистър 
 • квитанция  за платена такса

 

 

Срок за изпълнение – 100 дни

Такса –  такса за услуга“ Процедиране и одобряване на проект за изменение на подробни устройствени планове“ или услуга „Процедиране и одобряване  на проект на  подробни устройствени планове“/„Процедиране и одобряване  на проект на план-схема за техническа инфраструктура“/ , увеличена с 30%

              +  такса за  услуга „ Одобряване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие от експертен съвет“/ „Одобряване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие като комплексен доклад от фирма-консултант“/,  увеличена с 30%