Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Необходими документи:

  • заявление по образец /УТ №ІІІ-3/
  • документ за собственост /или друг документ, удостоверяващ качеството възложител/
  •  пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
  • удостоверение за актуално състояние за юридически лица;
  •  мотивирано искане
  • актуална скица на имота  
  • задание за изработване на ПУП /чл.124, ал.7 от ЗУТ/
  • скица-предложение за изменение на ПУП
  • данни на заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, взети  от кадастралния регистър 
  • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение – 50 дни

Такса – 100,00 лв. за един имот