Услуга 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Необходими документи:

Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци: 

o Актуална скица/и на поземления/ите имот/и

o Мотивирано искане;

o Задание за изработване на ПУП по реда на чл. 124, ал. 7 от ЗУТ;

o Скица-предложение за изменение на ПУП;

o Проект на подробен устройствен план;

o Данни на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, взети  от кадастралния регистър; 

o Инвестиционен проект – 3 комплекта, съдържащи следните проектни части:

□ Архитектурна;

□ Конструктивна /конструктивно становище/; 

□ Ел инсталации;

□ ВиК инсталации;

□ Геодезия;

□ Геология;

□ Енергийна ефективност;

□ Паркоустройство и благоустройство;

□ ОВК;

□ Пожарна безопасност;

□ Технологична;

□ Временна организация на движението;

□ План за безопасност и здраве (ПБЗ);

□ План за управление на строителните отпадъци (ПУСО);

o Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от фирма - консултант по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ;

o Оценка за съответствието на част „Конструктивна“ по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ;

o Оценка за съответствието на част „Енергийна ефективност“ по чл. 142, ал. 11 от ЗУТ;

o Становища от необходимите съгласувателни органи /РИОСВ, РС „ПБЗН“, МК, БДЧР и др./; 

o Документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура /при необходимост/;

o Специални разрешителни /изискуеми по специални закони/;

o Пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/

o Квитанция за платена такса 

Срок за изпълнение – 30 дни

Такса – 100,00 лв. за един имот

 

Заяви услугата онлайн