Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж/ Одобряване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие от експертен съвет/

Необходими документи:

 • заявление по образец / УТ № ІІІ-4 , ІІ-6 /
 • документ за собственост /или друг документ, удостоверяващ качеството възложител/
 • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
 • удостоверение за актуално състояние за юридически лица
 • виза за проектиране /в случаите, в които е задължителна/
 • актуална скица на имота
 • три копия от инвестиционен проект
 • оценка за съответствието на част „Конструктивна“ по чл.142, ал.10 от ЗУТ
 •  становища от необходимите съгласувателни инстанции / РИОСВ, РС „ПБЗН“, МК, БДЧР и др./
 • предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 • нотарилно заверени декларации от заинтересувани лица /ако има такива/
 • специални разрешителни /изискуеми по специални закони/
 • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение – 30 дни / 90 дни с издаване на разрешение за строеж/

Такса:

-  за жилищно строителство - 1,50 лв/м2

-  за нежилищно строителство  -  3,50 лв/м2

-  за строителство за обществено обслужване -  6,00 лв/м2

             - за строителство в терени отредени за промишлено строителство - 12,00 лв/м2

 

- за техн. инфраструктура - 6,00 лв/м  /таксата се отнася за всеки провод по трасето/

- за инженерни съоръжения с площ до 175 кв.м (базови станции, кули, мачти,

   стълбове, шахти и др.) – 700 лв. за едно съоръжение