Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж/ Одобряване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие като комплексен доклад от фирма-консултант/

Необходими документи:

 • заявление по образец / УТ № ІІІ-4 , ІІ-6 /
 • документ за собственост /или друг документ, удостоверяващ качеството възложител/
 • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
 • удостоверение за актуално състояние за юридически лица
 • виза за проектиране /в случаите, в които е задължителна/
 • актуална скица на имота
 • три копия от инвестиционен проект
 • оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от фирма-консултант  по чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ  
 • оценка за съответствието на част „Конструктивна“ по чл.142, ал.10 от ЗУТ
 •  становища от необходимите съгласувателни инстанции / РИОСВ, РС „ПБЗН“, МК, БДЧР и др./
 • предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 • нотарилно заверени декларации от заинтересувани лица /ако има такива/
 •  специални разрешителни /изискуеми по специални закони/
 • квитанция за платена такса

 

 

Срок за изпълнение – 14 дни / 70 дни с издаване на разрешение за строеж/

 

Такса : 

 

-  за жилищно строителство - 1,00 лв/м2

-  за нежилищно строителство    -  2,50 лв/м2

- за строителство за обществено обслужване -  5,00 лв/м2

- за строителство в терени отредени за промишлено строителство  - 10,00 лв/м2

 

- за техн. инфраструктура - 5,00 лв/м  

- за инженерни съоръжения с площ до 175 кв.м (базови станции, кули, мачти, стълбове, шахти и др.) – 500 лв. за едно съоръжение

- за ветрогенератор – 30 000 лв. за 1 бр.

- за фотоволтаичен парк – 2% от стойността на обекта

- за хвостохранилища, сгуроотвали, съоръжения за  третиране на отпадъци, кариери, в т.ч. ликвидацията и/или рекултивацията им – 0,25 лв./ м2