Публичен регистър на декларации по ЗПКОНПИ за 2021г. по чл.35, ал.1, т.1 и чл.35, ал.1, т.2

 

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

ДАТА НА ПОДАВАНЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ

РЪКОВОДСТВО

 

1

Свилен Шитов

кмет

   

2

Донка Йорданова

зам.-кмет

   

3

Елка Драгулева

секретар

   

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА

 

4

Симеон Георгиев

гл.архитект

   

5

Руска Василева

Фин. контрольор

   

6

Николинка Караджова

Фин. контрольор

   

7

Ивелина Йоргакиева

кметски наместник село Падина

   

ОТДЕЛ АИПО

 

8

Петър Петров

Началник отдел

   

9

Мария Петрова

Специалист правни въпроси

   

10

Светла Борисова

Специалист деловодство

   

11

Елена Христова

гл. специалист ГРАО

   

12

Диана Иванова

Специалист ГРАО

   

13

Станислав Кръчмаров

Специалист ВО

   

14

Миглена Василева

Специалист

   

15

Елена Трушева

Специалист

   

ЗВЕНО ЧЛ. 29 ЗМСМА

 

 16

Росица Димитрова

 Технически сътрудник ОБС Девня

   

ОТДЕЛ ФСМДТОКХД

 

17

Кънчо Минчев

Началник отдел

   

18

Станка Лазарова

ст. счетоводител

   

19

Кремена Антонова

счетоводител

   

20

Яница Миланова

счетоводител

   

21

Мария Иванова Георгиева

счетоводител

   

22

Силвия Стоянова

счетоводител

 

 

23

Йорданка Цонева

Касиер-счетоводител

   

24

Миглена Стоева

Счетоводител

12.01.2022г.

(Встъпителна)

 файл декл.

25

Елица Николаева

Счетоводител

18.01.2022г.

(Встъпителна)

файл декл.

26

Марияна Ганчева

Началник сектор

   

27

Яни Георгиев

 Главен ексепрт

   

28

Наталия Дрожжова

специалист

   

29

Павлина Иванова

специалист

   

30

Иванка Георгиева

Инспректор МДТ

   

31

Александра Златева

специалист

   

32

Иринка Христова

специалист

   

33

Мая Добрева

специалист

   

34

Гьонюл Салимова

Специалист ИМ

   

35

Жанета Димитрова

Експерт култура и образование

   

СЕКТОР УТ

 

36

Галина Димитрова

Началник сектор

   

37

Ивелина Василева

главен експерт

.

 

38

Недка  Цонева

Специалист

   

39

Лидия Колева

специалист

   

40

Анелия Димитрова

главен експерт

   

42

Веска Колева

Специалист

12.01.2022г.

(Встъпителна)

файл декл.

Сектор ТС

 

42

Димитрина Щерева

експерт

   

43

Радка Бончева

специалист

   

44

Севдалина Урумова

специалист

   

45

Адрияна Андреева

специалист

   

46

Савка Василева

Специалист

   

47

Ваня Георгиева

специалист

   

СЕКТОР ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА; СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ

 

48

Нели Павлова

Началник сектор

   

49

Милена Георгиева

специалист

   

50

Николай Корназов

гл. експерт-еколог

   

51

Ангел Йорданов

инспектор

   

52

Георги Димитров

специалист

   

53

Станимир Радев

Специалист

   

54

Женя Радева

инспектор

   

СЕКТОР ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

 

55

Радка Димитрова

главен специалист

   

ДИРЕКТОРИ

 

56

Иван Сутев

Директор Музей на мозайките

   

57

Снежана Дянкова

Директор ДЦПЛУ

   

58

Радостина Георгиева

Директор ДГ Незабравка, филиал Детелина,филиал Здравец