Публичен регистър на декларации по ЗПКОНПИ за 2020г. по чл.35, ал.1, т.1 и чл.35, ал.1, т.2

 

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

ДАТА НА ПОДАВАНЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ

РЪКОВОДСТВО

 

1

Свилен Янчев Шитов

кмет

   

2

Донка Георгиева Йорданова

зам.-кмет

   

3

Елка Илиева Драгулева

секретар

   

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА

 

4

Симеон Георгиев Георгиев

гл.архитект

   

5

Руска Димитрова Василева

Фин. контрольор

   

6

Николинка Иванова Караджова

Фин. контрольор

   

7

Ивелина Янева Йоргакиева

кметски наместник село Падина

   
8 Данаил Георгиев Служител по сигурността на информацията  02.09.2020г.  файл декл.

ОТДЕЛ АИПО

 

9

Петър Петров Петров

Началник отдел

   

10

Мария Светославова Петрова

Специалист правни въпроси

   

11

Светла Стоянова Борисова

Специалист деловодство

   

12

Елена Иванова Христова

гл. специалист ГРАО

   

13

Диана Парушева Иванова

Специалист ГРАО

   

14

Галин Иванов Господинов

Специалист ИТ

   

15

Анка Руменова Стратева

Специалист

   

16

Станислав Иванов Кръчмаров

Специалист ВО

   
17 Диана Стоева

Специалист ВО

 11.08.2020г.   файл декл.

18

Миглена Радева Василева

Специалист

   

19

Елена Атанасова Трушева

Специалист

   

ЗВЕНО ЧЛ. 29 ЗМСМА

 

 20

Росица Велева Димитрова

 Технически сътрудник ОБС Девня

   

ОТДЕЛ ФСМДТОКХД

 

21

Кънчо Станев Минчев

Началник отдел

   

22

Станка Димитрова Лазарова

ст. счетоводител

   

23

Кремена Михайлова Антонова

счетоводител

   

24

Яница Иванова Миланова

счетоводител

   

25

Мария Иванова Георгиева

счетоводител

   

26

Силвия Красимирова Стоянова

счетоводител

 

файл декл.

27

Йорданка Недева Цонева

Касиер-счетоводител

   

28

Марияна Пантелеймонова Ганчева

Началник сектор

   

29

Яни Николаев Георгиев

 Главен ексепрт

   

30

Наталия Димитрова Дрожжова

специалист

   

31

Павлина Лазарова Иванова

специалист

   

32

Иванка Великова Георгиева

Инспректор МДТ

   

33

Александра Динкова Златева

специалист

   

34

Иринка Пейчева Христова

специалист

   

35

Мая Ивайлова Добрева

специалист

   

36

Гьонюл Мустафа Салимова

Специалист ИМ

   

37

Жанета Тодорова Димитрова

Експерт култура и образование

   

СЕКТОР УТ

 

38

Галина Христова Димитрова

Началник сектор

   

39

Ивелина Георгиева Василева

главен експерт

.

 

40

Недка Александрова Цонева

Специалист

   

41

Лидия Валентинова Колева

специалист

   

42

Анелия Йорданова Димитрова

главен експерт

   

Сектор ТС

 

43

Димитрина Димитрова Щерева

експерт

   

44

Радка Донкова Бончева

специалист

   

45

Севдалина Стоянова Урумова

специалист

   

46

Адрияна Иванова Андреева

специалист

   

47

Савка Господинова Василева

Специалист

   

48

Ваня Костова Георгиева

специалист

   

СЕКТОР ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА; СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ

 

49

Нели Атанасова Павлова

Началник сектор

   

50

Милена Иванова Георгиева

специалист

   

51

Николай Стоянов Корназов

гл. експерт-еколог

   

52

Ангел Стоилов Йорданов

инспектор

   

53

Георги Николов Димитров

специалист

   

54

Станимир Митков Радев

Специалист

   

55

Женя Желязкова Радева

инспектор

   

СЕКТОР ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

 

56

Радка Недева Димитрова

главен специалист

   

ДИРЕКТОРИ

 

57

Иван Пенев Сутев

Директор Музей на мозайките

   

58

Снежана Димитрова Дянкова

Директор ДЦПЛУ

   

59

Радостина Манолова Георгиева

Директор ДГ Незабравка, филиал Детелина,филиал Здравец