Промишленост

Стратегическо местоположение
От решаващо значение за териториално-устройственото, икономическо, социално и екологично развитие на община Девня е нейната принадлежност към определения като район за растеж, включващ общините Варна, Девня и Белослав.
Функционалната организация на последната е в максимална степен обусловена от уникалните природо-географски и антропогенни дадености в района: оста изток - запад по Варненското и Белославското езера, по която са локализирани зоните за приложение на труд и основните мрежи и съоръжения на четирите вида транспорт, формиращи мощен транспортен коридор в дълбочина на района. В рамките на тази териториална организация община Девня и съседните й Белослав и Аврен са приели най-големите транспортни възли: Фериботния комплекс, Пристанище Варна-Запад, Приемно-отправната ж.п.гара Синдел.
Географското разположение на Община Девня благоприятства развитието на транспортно-комуникационна система, обслужваща не само националните, но и международните инфраструктурни направления. 

Обща икономическа характеристика
Девня е икономически силно развит регион. Определящо значение в структурата на общинската икономика има промишлеността, която е развита в следните направления: производство на соди, торове, топлоенергия, производство на строителни материали, захар и др.

Основните фактори обуславящи състоянието на общинската икономика са:
- макроикономическа ситуация;
- стратегическото положение на общините Варна, Девня и Белослав, определени като район за растеж и развитието на региона като национален транспортно-логистичен център, обвързващ Европейските коридори 7 и 8 с "ТРАСЕКА" - Евроазиатски коридор 8;
- развитието на социално-икономическите връзки с граничещите общини - Провадия, Суворово, Белослав;
- изградените производствени мощности и техническата инфраструктура.

З А В О Д И
На територията на община Девня се намират няколко от най-големите химически заводи на страната: 
-  "Солвей Соди" АД - производство на „лека“ и „тежка“ сода;
- "Девен"АД производство на топлоенергия; 
-  "Агрополихим" АД - производство на азотна киселина, амоняк, моно- и ди-калциев фосфат, натриев триполифосфат, стабилизирана амониева селитра, троен суперфосфат; 
-  "Полимери" АД - производство на дихлоретан, натриева основа, по-рано и поливинилхлорид (ПВЦ).
Строителната промишленост е представена в две направления: 
-  "Девня Цимент" АД - производство на строителни материали; 
-  "Заводски строежи"АД - извършване на строителна дейност. 
-   Хранително-вкусовата промишленост включва преработката на нерафинирана захар от "Девненски захарен завод"ЕООД.

П Р И С Т А Н И Щ Е
Особено значение за транспортната дейност на общината има водния транспорт, представен чрез изграденото пристанище "Варна - Запад", което е в унисон със световно развитите пристанища.
В голямата си част то осигурява транспорта на суровини и готова продукция на предприятията, намиращи се на територията на община Девня.
Пристанище Варна-Запад е най-модерното и перспективно на северния български бряг. Разположено на 30 км западно от град Варна, на западния бряг на Белославското езеро.
Непосредствената близост на Варна-Запад до девненските химически заводи позволява ефективна обработка на товарите по директната схема завод-кораб.
Портът притежава съвременни технологични линии за претоварване на сода, хим.торове, цимент, въглища, руди, фосфорити, кварцов пясък и течни химикали. Всички корабни места и магазии са свързани с националната железопътна мрежа.
Повечето от кейовете в пристанище Варна-Запад са многофункционални и се използват за различни генерални товари: сода, хим.торове, цимент в торби и биг-бегси, метали, оборудване, дървен материал и др.
За обработката на изключително тежки товари и палети пристанището разполага със 100 тонен мобилен кран.
Три магазии – 3, 5 и 6 с обща площ 30 000 м2 са обичайното място за съхранение на генерални товари в пристанището.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРИСТАНИЩЕТО
Корабни места: 18
Максимална дълбочина: 11 м
Обща дължина на кея: 3 223 м
Открити складови площи: 191 000 м2
Складове: 27 000 м2

СЪОРЪЖЕНИЯ
Портални кранове: 27 с товароподемност до 16 т
Портейнери: 2 с товароподемност до 35 т
Мобилен кран:1 с товароподемност до 100 т
Ричстакери: 2

Гумено-лентови транспортьори: 3
Мобилни гумено-лентови транспортьори: 2 системи
Корабни товарни машини за насипна сода и торове: 2 броя
Претоварна естакада за сярна киселина

СОЛВЕЙ СОДИ

Солвей Соди, Девня, е най-големият содов завод в България и Европа за синтетично производство на калцинирана сода и най-големият европейски завод на Solvay. 

Около 50 % от продажбите на Солвей Соди са за клиенти от стъкларската промишленост, около 15 % са за производителите на перилни и почистващи препарати, а останалата част се разпределя между химическата промишленост и металургията, силикатите и стъклените влакна.

Солвей Соди е голям износител със значителен принос за търговския баланс на България. 85 % от продукцията се изнася през пристанище Варна-Запад.

 

Основни дестинации са Балканите, Русия, Средният Изток, Средиземноморският басейн, както и Южна Америка, Африка и Азия. 

 

Основни продукти: Na2CO3 - калцинирана сода (лека и тежка) и NaHCO3 - сода бикарбонат

Обща площ: 80 хектара 

Непрекъсваем режим на работа: 365 дни/година

Персонал: 600 служители в Солвей Соди & филиали; 1000 души непряко ангажиран персонал

ДЕВЕН

ДЕВЕН: топлоелектрическа централа в Девня

Основни продукти: електрическа енергия, пара и деминерализирана вода 

Основен клиент: около 90 % от произведената енергия е предназначена за Солвей Соди

Обща площ: 28,3 хектара

 

Топлоенергията, необходима за производството на калцинирана сода, се произвежда в ДЕВЕН. Горивната инсталация на ТЕЦ ДЕВЕН е система за комбинирано производство на топло- и електроенергия (когенеративна система), която се определя като най-важна опция в най-добрите налични техники за намаляване на емисиите на парникови газове. 

ДЕВНЯ ЦИМЕНТ

Девня Цимент АД е акционерно дружество с предмет на дейност производство, преработка, продажба на цимент, клинкер, сухи строителни смеси, бои, мазилки, пясъци, микронизиран и други фракции варовик, хидравлични свързващи вещества и бетонови изделия.

След инвестиции в производствената линия за клинкер и цимент в "Девня цимент" през 2015 г. на стойност 320 млн. евро капацитетът на предприятието нарасна до производство на 4 хил. тона цимент на ден. В дружеството работят над 250 души.

Заводът в Девня е разположен в непосредствена близост до пристанище Варна-Запад, което улеснява експорта. Новото производство ще бъде 70% за местния пазар и 30% за износ. Фокус на компанията са страните от Черноморския регион.

 

АГРОПОЛИХИМ

Агрополихим АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров.

Географското положение, продуктовата номенклатура и капацитет на производство позиционират Агрополихим едновременно като доставчик на Българския и регионални пазари от Балканския полуостров, Централна и Източна Европа така и като такъв на международния пазар в Западна Европа, Близкия Изток, Северна и Южна Америка.

Агрополихим АД разполага със следния производствен годишен капацитет:

  • Амониев нитрат – 400,000 Mt или Течен азотен тор – 800,000 Mt.
  • Монo/Диамониев фосфат – 300,000 Mt или Троен суперфосфат – 330,000 Mt.