Проект BG05M9OP001-2.078-0002-C01 "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект  BG05M9OP001-2.078-0002-C01 "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"   по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня-Аксаково“ - „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня-Аксаково“  по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, Община Девня

О Б Я В Я В А

Прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на услугата "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"  за следните позиции:

  • В периода 04.06-08.06.2020 г. за позиции: 1. „Експерт „Човешки ресурси””, 2. „Експерт "психо-социална подкрепа"”, 3. „Социален консултант/ръководител МЕТ“, 4. „Логопед“, 5 „Трудотерапевт“, 6. „Педагог“, 7. „Медицинска сестра“ 8. „Рехабилитатор-кинезитерапевт“, 9. „Консултант юрист“, 10. „Консултант маркетинг и мениджмънт“, 11. „Мотивационен консултант“, 12. „Домашен помощник“

 

Желаещите да кандидатстват подават заявление до Кмета на община Девня  по образец и при спазване на изискванията, утвърдени в МЕТОДИКА ЗА ПОДБОР на специалисти от МЕТ по проект BG05M9OP001-2.078-0002-C01 "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"


Всеки кандидат прилага към заявлението си и следните документи, когато е приложимо:

Документи ще се приемат в посочените срокове, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в деловодството в сградата  на общинска администрация Девня.

Изтегли следните документи от тук: 
♦ Заявление по Образец
♦ Методика